Select Page

ไม่รู้จัก ( ยน.4:22) “ขอให้เราเปิดใจ ใส่ใจต่อพระวจนะของพระองค์ เพื่อเราจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการได้มากขึ้น ทุกวันๆ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:22) { ไม่รู้จัก } 22ซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จัก เพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิว [แนวคิด] : – พระเยซูพูดกับหญิงที่บ่อน้ำอย่างอ่อนโยน มีเมตตา ไม่ตำหนิ ให้โอกาส...

ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร (ยน. 1:26-27) “เมื่อถูกตำหนิ อย่ามัวแต่ท้อใจ เสียใจ หาทางแก้ตัว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:26-27) { ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร } ยน.1: 26ยอห์น​ได้​ตอบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ แต่​มี​พระ‍องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​ประ‌ทับ​อยู่​ใน​หมู่​พวก‍ท่าน​นั้น ท่าน​ไม่​รู้‍จัก...