Select Page

บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ ( ยน.4:12) “พระองค์สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ด้วยวิธีและรูปแบบ ที่เกินกว่าความเข้าใจของเราได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:12) { บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ } 12ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย”  [แนวคิด] : หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ อาจจะกำลังคิดว่า...

เมืองสิคาร์ ( ยน.4:4-6) “การเลือกที่ฉลาดที่สุด คือ เลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:4-6) { เมืองสิคาร์ } 4พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย 5พระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่ง ชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตน 6บ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่น...

แผนของพระเจ้า (2พศด. 34:1-7) “อย่ามัวแต่กลัว มัวกังวล กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ เพราะ ทั้งหมดอยู่ในแผนของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (2พศด. 34:1-7) { แผนของพระเจ้า } “พระองค์ยังทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาของพวกเขาและทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม” 2พศด. 34:5 แนวคิด : • 300 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อิสราเอลถูกแยกออกเป็น 2...

ฉันยังคงจะสรรเสริญพระเจ้า ( สดด. 69:30-31 ) “จงเปลี่ยนเสียงโอดครวญ เป็นเสียงสรรเสริญ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( สดด. 69:30-31 ) { ฉันยังคงจะสรรเสริญพระเจ้า } “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ” สดด. 69:30 แนวคิด • สดด.69 ดาวิดบรรยายถึงความทุกข์ระทมที่ตนประสบ พอมาถึงข้อที่ 30...

พระเยซูของฉัน ( วว. 3:7 ) “พระองค์ผู้ทรงรักเราที่สุด เป็นคนคุมเกมส์ทั้งหมด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( วว. 3:7 ) { พระเยซูของฉัน } “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น...