Select Page

ฆ่าตัวตาย (มธ.27:3-10) “เมื่อทำผิด อย่าเพียงแค่เสียใจ แต่จงกลับใจ หยุดทำสิ่งไม่ถูกต้อง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ.27:3-10){ ฆ่าตัวตาย } ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า “พวกเขารับเงินสามสิบเหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้น ที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้ ” มธ. 27:9 แนวคิด – ยูดาส...