Select Page

มีชีวิตนิรันดร์ (ยน. 3:15) “เราผู้วางใจในพระเยซูสำหรับการรอดพ้นบาปของเรา จะพ้นบาป พ้นความตายนิรันดร์ แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:15) { มีชีวิตนิรันดร์ } 15เพื่อ​ทุก‍คน​ที่​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์ [แนวคิด] : – นาย ก. ทำอะไรบางอย่าง เพื่อ นาย ข. จะได้รับบางสิ่ง – การที่ นาย ข. จะได้รับบางสิ่งนั้นหรือไม่...