Select Page

คนนี้แหละ (ยน. 1:33) “อยากจะมีชีวิตใหม่ เชิญมาหาพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:33) { คนนี้แหละ } ยน.1:33 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ไม่​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เจ้า​เห็น​พระ‍วิญ‌ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​บน​ผู้‍ใด...

พระเจ้าไม่จดจำสิ่งที่เราผิดพลั้งไป

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:20-21) { พระเจ้าไม่จดจำสิ่งที่เราผิดพลั้งไป } “เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น” รม. 5:20 แนวคิด –...

ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ { ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู } (รม. 6:1-4) “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว...