Select Page

Words of the Day | สุภาษิต 4:23

จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ สุภาษิต 4:23 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับ...