Select Page

ไม่เคยอิ่ม ( ยน.4:13) “เราพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:13) { ไม่เคยอิ่ม } 13พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก [แนวคิด] : – พระเยซูตอบหญิงนั้นว่า “น้ำจากบ่อน้ำของยาโคบที่เธอแสนภาคภูมิใจนี้ ดับกระหายได้แค่ชั่วคราว...