Select Page

ฟื้นขึ้นมามีชีวิต ( ยน.5:21) “เราเป็นผู้มีชีวิตแล้ว จึงไม่สมควรดำเนินตามทางของคนตายอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:21) { ฟื้นขึ้นมามีชีวิต } 21 เพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันฉันนั้น แนวคิด : – พระบิดาทำให้คนเป็นขึ้นมาจากความตายในอดีต...