Select Page

ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ ( รม. 6:5) “เราไม่ได้เป็นทาสบาป ที่ต้องทำตามคำสั่งของบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( รม. 6:5) { ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ } “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์” รม. 6:5 แนวคิด – วิธีที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์...