Select Page

เอาชนะความชั่ว

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 12:19-21) { เอาชนะความชั่ว } “อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” รม. 12:21 แนวคิด – เมื่อมีเหตุการณ์ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรา ในการจัดการกับเหตุการณ์นั้น พระคัมภีร์แบ่งหน้าที่ ออกเป็น...