Select Page

จงฉวยโอกาส ( คส. 4:5-6) “จงรีบใช้โอกาส เพราะโอกาสนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( คส. 4:5-6) { จงฉวยโอกาส } “จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา โดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์” คส. 4:5 แนวคิด – พระคัมภีร์สอนไม่ให้เราเอาเปรียบใคร แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนให้เราโง่ –...

ข้าพเจ้าเชื่อ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 1:3-4) { ข้าพเจ้าเชื่อ } “แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” รม. 1:4 แนวคิด –...

การสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง

ตอนที่1 การตั้งเป้าหมาย ทุกวันนี้พวกเราทุกคนคงหนีไม่พ้นปัญหาอุปสรรค ที่มีผลต่อจิตใจของเรา มันส่งผลให้อารมณ์ของเราดีและไม่ดี และส่งผลต่อคนรอบข้าง ที่จะรับผลกระทบต่อสิ่งที่เราแสดงออก คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเท่านั้น จะเป็นผู้ที่ทนต่อปัญหา...