Select Page

7 ขั้นตอนที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน

ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องการอธิษฐานซึ่งพระเจ้าตอบ แปลอยู่ 2 วัน และเริ่มอธิษฐานตามวิธีการในหนังสือนั้น ซึ่งมีพระวจนะของพระเจ้า อธิษฐานตอนเช้า เรื่องปัญหาการเงินและอีกหลาย ๆ เรื่องในงานรับใช้ พอเวลา 11.47 น. ก็มีคนโอนเงินเข้าบัญชีมาให้ ขอบคุณพระเจ้า...