Select Page

เชื่อจริง…ป่าว? (ยก. 2:20-26) “วันนี้เราสำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องหรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยก. 2:20-26) { เชื่อจริง…ป่าว? } “คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ?” ยก. 2:20 แนวคิด : • พระคัมภีร์เรียกคนที่ “คิดว่าตนเองเชื่อ” แต่...

รับตามสัญญา ( ฮบ. 6:12 ) “เราควรอดทน กับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ รอคอยอย่างเชื่อมั่น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮบ. 6:12 ) { รับตามสัญญา } “เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก” ฮบ. 6:12 แนวคิด เคล็ดลับการได้รับตามพระสัญญา • ไม่เฉื่อยช้า...

แสร้งทำเป็นคนดี ( ลก. 6:43-45) “เมื่อพระเจ้าเริ่มเปลี่ยนจิตใจของเราแล้ว…คำพูดของเราจะเริ่มเปลี่ยนไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก. 6:43-45) { แสร้งทำเป็นคนดี } “เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ ก็ด้วยผลของมัน เขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำ” ลก. 6:44 แนวคิด • รู้ว่าดีหรือเลว สังเกตได้จากผล • ใน มธ....

บทเรียน “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำสอนโดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ บทเรียน “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/sound/surasak/ThePrayeRofFaith.mp3 Download   ดูภาพและฟังเสียงบน Youtube...

ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ ( รม. 6:5) “เราไม่ได้เป็นทาสบาป ที่ต้องทำตามคำสั่งของบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( รม. 6:5) { ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ } “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์” รม. 6:5 แนวคิด – วิธีที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์...