Select Page

เร็วกว่าที่คิด ( ยน.4:51) “เมื่อเราเริ่มเชื่อฟังพระเจ้า คำตอบก็เริ่มออกเดินทางมาหาเราแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:51) { เร็วกว่าที่คิด } 51ขณะที่ท่านกลับไปนั้น พวกบ่าวของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่า บุตรของท่านหายแล้ว  [แนวคิด] : – เมื่อข้าราชการเริ่มใช้ความเชื่อ เดินทางกลับบ้านตามที่พระเยซูบอก...

ข้าพเจ้าเชื่อ (ยน. 3:9-10) “เราผู้มีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้าง เราจะเผชิญเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ อย่างไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:9-10) { ข้าพเจ้าเชื่อ } 9นิ‌โค‌เด‌มัส​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “เหตุ‍การณ์​อย่าง​นี้​จะ​เป็น​ไป​อย่าง‍ไร​ได้” 10พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​เป็น​อา‌จารย์​ของ​ชน​อิส‌รา‌เอล...

รู้จักดี (ยน. 2:23-25) “ความเชื่อของเราควรตั้งอยู่บนสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ ตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:23-25) { รู้จักดี } 23เมื่อ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ ณ กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ใน​เทศ‌กาล​ปัส‌กา มี​คน​เป็น​อัน​มาก​ได้​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​หมาย​สำ‌คัญ​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​กระ‌ทำ...

เข้าใจ (ยน. 2:22) “เราควรลงทุนลงแรง ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น เพื่อให้ความเชื่อของเราเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:22) { เข้าใจ } ยน.2:22 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​พระ‍องค์​ทรง​ถูก‍ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว พวก‍สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ก็​ระลึก​ได้​ว่า​พระ‍องค์​ตรัส​ดัง‍นี้...

คำเทศนา FAITH MODE โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ : FAITH MODE สามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com หรือ subscribe ใน youtube...