Select Page

ตราบเท่าที่ยังมีโอกาส ( ยน.9:5) “เรายังมีโอกาสทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เรา แต่โอกาสนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:5) { ตราบเท่าที่ยังมีโอกาส } 5 ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของโลก แนวคิด : – พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า เมื่อพระองค์ยังอยู่ในโลกนี้ พระองค์ก็ยังคงทำหน้าที่ส่องสว่างแก่โลก –...