Select Page

บัดนี้ก็ถึงแล้ว ( ยน.5:25) “ขอพระเจ้าช่วยเราให้ตื่นจากการหลับไหล ลุกขึ้นมาประกาศให้คนกลับใจ ในขณะที่พวกเขายังมีโอกาสอยู่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:25) { บัดนี้ก็ถึงแล้ว } 25 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต แนวคิด...

เพราะพระคุณ (อฟ. 2:8-10) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ } “ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9 แนวคิด : • เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ • ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา...

พระเจ้าตัดสินเอง ( ลก. 14:7-11) “พระเจ้าไม่ได้ดูความยิ่งใหญ่ของงาน แต่ดูที่ท่าทีในใจที่เราทำงานนั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก. 14:7-11) { พระเจ้าตัดสินเอง } “เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” ลก. 14:11 แนวคิด – พระเยซู สอนเป็นคำเปรียบเทียบ ว่า เวลาเข้าไปในงานเลี้ยง...

เส้นทางสู่ชัยชนะ ตอนที่ 10 ทางสู่ชีวิตและความรอด โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 ทางสู่ชีวิตและความรอด http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheWaytoVictory/Thewaytovictory10-Thewaytolifeandsalvation.mp3...

ความสำคัญของความรอดที่ได้รับ

ก่อนอื่นอยากทำความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและทุกคนได้ทำความผิดบาปไม่มากก็น้อย แม้เพียงเรามีความคิดที่ไม่ดีหรือมีความคิดที่ชั่วร้ายก็เท่ากับเราได้กระทำความบาปแล้ว ซึ่งความบาปเหล่านั้นจะนำเราไปสู่การลงโทษเมื่อเราได้จากโลกนี้ไป...