Select Page

พระเจ้าไม่จดจำสิ่งที่เราผิดพลั้งไป

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:20-21) { พระเจ้าไม่จดจำสิ่งที่เราผิดพลั้งไป } “เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น” รม. 5:20 แนวคิด –...