Select Page

ความต้องการของมนุษย์ 8 ด้าน (Eight need domains)

ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physical) ความต้องการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพและการป้องกันการคุกคาม รวมถึงการป้องกันต่อการรุกรานต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการปกป้องจากสภาวะแวดล้อมต่างๆของลม ฟ้า อากาศ ร้อน หนาว...