Select Page

ในพระเยซู (อฟ.1:7) “ถ้าเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับที่เชื่อเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( อฟ. 1:7) { ในพระเยซู } “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” อฟ. 1:7 แนวคิด – สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรา อยู่ในพระเยซูคริสต์...

ตายเพราะขาดวินัย

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สภษ. 5) { ตายเพราะขาดวินัย } “เขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิต และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงหลงเจิ่นไป” สภษ. 5:23 แนวคิด – พ่อผู้มีปัญญา สอนลูกเพื่อจะฉลาด ไม่โง่และไม่ตาย (ข้อ1-2) ว่า –...

ฝ่ายเนื้อหนัง-ฝ่ายวิญญาณ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 8:5-6) { ฝ่ายเนื้อหนัง-ฝ่ายวิญญาณ } “ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” รม. 8:6 แนวคิด – วิธีง่ายๆที่จะแยกแยะว่า คนใดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง และ...