Select Page

อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? (สดด. 18:25-26) “อาหารว่างวันนี้ รับ“พระเมตตา” หรือ “ไม้เรียว” ดีครับ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สดด. 18:25-26){ อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? } “พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิ” สดด. 18:25 แนวคิด : • จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นได้ว่า...