Select Page

อันตรายของสอน ( ยก. 4:10 ) “มีอันตรายอยู่ด้วย ในการส่งต่อคำสอนโดยไม่คิดที่จะทำตาม”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยก. 4:10 ) { อันตรายของสอน } “พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลย เพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้น จะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น” ยก. 3:1 แนวคิด – สอนคนอื่น ไม่คุ้มเลย...