Select Page

พระเจ้าตัดสินเอง ( ลก. 14:7-11) “พระเจ้าไม่ได้ดูความยิ่งใหญ่ของงาน แต่ดูที่ท่าทีในใจที่เราทำงานนั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก. 14:7-11) { พระเจ้าตัดสินเอง } “เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” ลก. 14:11 แนวคิด – พระเยซู สอนเป็นคำเปรียบเทียบ ว่า เวลาเข้าไปในงานเลี้ยง...

คริสตมาส ตอนที่ 11 เมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิต ตอน 1 โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 เมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิต ตอน 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Christmas(Thai)/Christmas11-WhenJesusshowsup1.mp3...

แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะไร? “จงเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก.13:18-21 ) { แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะไร? } “ก็เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ ที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้น” ลก. 13:19 แนวคิด –...

คุ้มไม๊? (ยน. 2:1-11) “ยอมเสี่ยงเชื่อฟังพระองค์ แม้จะดูไม่เข้าท่าตามหลักการและเหตุผล สิ่งที่ออกมาก็คือ ผลดีแก่ทุกๆคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:1-11) { คุ้มไม๊? } พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง” ยน. 2:4 แนวคิด – ครั้งหนึ่งพระเยซูและสาวกได้รับเชิญไปงานแต่งงาน...