Select Page

เตรียมทาง (ยน. 1:23) “ต้องมีผู้ส่งสารอย่างพวกเรา ที่ต้องประกาศให้คนทั้งหลายได้รับรู้ แล้วที่เหลือพระเจ้าจัดการเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:23) { เตรียมทาง } ยน.1:23 ท่าน​ตอบ​ว่า “เรา​เป็น​เสียง​ของ​ผู้​ที่​ร้อง​ประ‌กาศ​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดาร​ว่า ‘จง​กระ‌ทำ​มรร‌คา​ของ​องค์​พระ‍ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​ตรง​ไป’ ตาม​ที่​อิส‌ยาห์​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ไว้”...