Select Page

หลักการพิพากษา (ยน. 3:19-21) “ถ่อมใจ มาหาพระองค์ ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์กันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:19-21) { หลักการพิพากษา } 19หลัก​การ​พิพาก‌ษา​มี​อย่าง‍นี้ คือ​ความ​สว่าง​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​แล้ว แต่​มนุษย์​ได้​รัก​ความ​มืด​มาก‍กว่า​รัก​ความ​สว่าง เพราะ​กิจ‍การ​ของ​เขา​เลว‍ทราม...

เข้าใจข้อความล้ำลึก (มธ.13:11) “ขอเชิญให้พระวิญญาณทรงช่วยสอนเราให้เข้าใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ.13:11){ เข้าใจข้อความล้ำลึก } พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้” มธ. 13:11 แนวคิด : – พวกเขาไม่โปรดให้รู้…พวกท่านให้รู้ได้ –...

ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:8) { ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์ } “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” รม. 5:8 แนวคิด – มนุษย์ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน...

ข้าพเจ้าเชื่อ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 1:3-4) { ข้าพเจ้าเชื่อ } “แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” รม. 1:4 แนวคิด –...