Select Page

หมายสำคัญ (มก. 16:17-18) “วันนี้ หมายสำคัญพร้อมแล้วที่จะเกิดกับชีวิตของเรา หรือยัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:17-18){ หมายสำคัญ } “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ” มก. 16:17 แนวคิด : • หมายสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเชื่อ...

ข่าวแสนประเสริฐ (มก. 16:15-16) “จงประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่มนุษย์ทุกคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:15-16){ ข่าวแสนประเสริฐ } “ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” มก. 16:16 แนวคิด : – กติกาใหม่(พันธสัญญาใหม่) หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือ o ใครเชื่อ และ รับบัพติศมา...

แผนเหนือฉั้น (กจ. 9:19-30) “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:19-30){ แผนเหนือฉั้น } “แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24 แนวคิด : ??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว...

อยู่มาคราวนั้น (ลก. 2:1) “เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง แผนการแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 2:1) { อยู่มาคราวนั้น } อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ลก. 2:1 แนวคิด : • “อยู่คราวนั้น” = เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง...

อย่าเป็นคนเขลา ( กท. 3:1-5) “หันกลับมาพึงพาสิ่งอื่นแทนการไว้วางใจในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( กท. 3:1-5) { อย่าเป็นคนเขลา } “ท่านทั้งหลายเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ? พวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณ แต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ?” กท. 3:3 แนวคิด – หลังจากชาวกาลาเทีย ต้อนรับเชื่อข่าวประเสริฐได้ไม่นาน...