Select Page

พระเยซูตรัสสั่ง (มก. 16:19) “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:19){ พระเยซูตรัสสั่ง } “หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” มก. 16:19 แนวคิด : ??...