Select Page

หมายสำคัญ (มก. 16:17-18) “วันนี้ หมายสำคัญพร้อมแล้วที่จะเกิดกับชีวิตของเรา หรือยัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:17-18){ หมายสำคัญ } “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ” มก. 16:17 แนวคิด : • หมายสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเชื่อ...

มารีย์ ชาวมักดาลา (มก. 16:9-11) “วันนี้ เราซาบซึ้งในความรักของพระเยซูที่มอบแก่เรามากเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:9-11){ มารีย์ ชาวมักดาลา } “หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที่พระองค์ทรงขับผีออกเจ็ดตน” มก. 16:9 แนวคิด : • เมื่อพระเยซู...

ไล่โลด (มก. 1:23-26) “อย่ายอมให้วิญญาณชั่วใดๆ มีส่วนในความคิดของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 1:23-26){ ไล่โลด } พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “จงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ” มก. 1:25 แนวคิด : – ผีโสโครกมันร้องว่า “…ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” ก็น่าจะดีนะคนจะได้รู้ว่า แม้แต่ผียังยอมรับพระเยซูเลย...