Select Page

งานเล็กที่ยิ่งใหญ่ (นหม. 3:8) “เก่ง หรือ ชำนาญ ไม่สำคัญเท่า ทำอย่างเต็มใจและสัตย์ซื่อ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (นหม. 3:8){ งานเล็กที่ยิ่งใหญ่ } “ถัดพวกเขาไปคือ อุสซีเอลบุตรฮารฮายาห์พวกช่างทองได้ซ่อมแซม ถัดเขาไปคือ ฮานันยาห์คนหนึ่งในพวกผู้ปรุงเครื่องหอมได้ซ่อมแซม พวกเขาบูรณะเยรูซาเล็มไกลไปจนถึงกำแพงกว้าง” นหม. 3:8 แนวคิด :...