Select Page

เริ่มเลย ( นหม. 2:10-16 ) “อย่ารอให้พร้อมทุกอย่างก่อน แล้วจึงเริ่มทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( นหม. 2:10-16 ) { เริ่มเลย } “แล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืน คือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครเนหะมีย์ทราบเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดลใจให้ข้าพเจ้าทำเพื่อเยรูซาเล็ม...