Select Page

บทเรียน “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำสอนโดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ บทเรียน “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/sound/surasak/ThePrayeRofFaith.mp3 Download   ดูภาพและฟังเสียงบน Youtube...

คำถาม 12. คริสเตียนกับการอธิษฐาน

ทำไมต้องอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ” พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะประทานพระคุณให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจแสวงหาพระองค์” พระองค์ทรงสัญญาว่า “จะฟังในทุกถ้อยคำที่เราร้องทูล และเมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรา”...

สิทธิในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และตัวอย่างคำอธิษฐาน

นอกจาการรับความรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้รับโทษในนรกที่เราควรได้รับแล้ว เรายังได้รับสิทธิ์ในการอธิษฐานในเรื่องราวต่างๆต่อพระเจ้าด้วย เพราะว่าเราได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเหมือนประชากรของพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์...