Select Page

คำถาม 13. ความสำคัญของการไปคริสตจักรและเข้ากลุ่มย่อย

ทำไมต้องมาคริสตจักรในวันอาทิตย์, ทำไมต้องเข้ากลุ่มกพช (กลุ่มพัฒนาชีวิต). การมาคริสตจักรเป็นการแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียน เป็นการแสดงออกถึงส่วนลึกในจิตใจที่เราต้องการการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับประชากรของพระองค์...