Select Page

กลับใจ ( ลก.10_13-16) “จงยอมรับฟัง สารภาพ กลับใจใหม่ เดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงสอนเรานั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก.10_13-16) { กลับใจ } “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา ถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ นั่งบนขี้เถ้า...

ชั่ว 2 ประเภท ( ลก. 15:1-7) “วันนี้เรามาทำให้ทั้งสวรรค์เปรมปรีดิ์ ทำให้พระเยซูชื่นใจ ด้วยการกลับใจใหม่กันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก. 15:1-7) { ชั่ว 2 ประเภท } “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเรื่องคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจ” ลก. 15:7 แนวคิด –...

ฆ่าตัวตาย (มธ.27:3-10) “เมื่อทำผิด อย่าเพียงแค่เสียใจ แต่จงกลับใจ หยุดทำสิ่งไม่ถูกต้อง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ.27:3-10){ ฆ่าตัวตาย } ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า “พวกเขารับเงินสามสิบเหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้น ที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้ ” มธ. 27:9 แนวคิด – ยูดาส...

จงพิจารณาความเป็นอยู่ของเจ้า ( ฮกก. 1:7-11) “เพื่อเราจะกลับสู่เส้นทางแห่งพระพรอีกครั้ง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮกก. 1:7-11) { จงพิจารณาความเป็นอยู่ของเจ้า} “พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า จงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร” ฮกก. 1:7 แนวคิด : – พระเจ้าบอกให้คนอิสราเอล พิจารณาความเป็นอยู่ของเขาในขณะนั้น •...