Select Page

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่)

 

ฟังการสอนแบบเสียง MP3


Download

เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012
Gracezone ได้รับอนุญาต จากอาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นพระพรแก่พี่น้องได้ ในเว็บไซต์ Gracezone

 

ฟังการสอนบน Youtube