Select Page
อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises13-Mountainsinyourlifearemoved_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 13 สงครามแห่งอารมาเกดดอน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 สงครามแห่งอารมาเกดดอน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings13-TheFinalbattleofArmageddon_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 16 พระวิญญาณทรงอยู่ทุกหนแห่งและทรงรู้ทุกสิ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 16 พระวิญญาณทรงอยู่ทุกหนแห่งและทรงรู้ทุกสิ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit16-TheHolySpiritisomnipresentOmniscient_Thai.mp3 Download...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 15 พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 15 พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit15-TheHolySpiritisyourGod_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 6 พ่อแม่ยำเกรงพระเจ้า ลูกก็ได้รับพระพร โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 6 พ่อแม่ยำเกรงพระเจ้า ลูกก็ได้รับพระพร โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 พ่อแม่ยำเกรงพระเจ้า ลูกก็ได้รับพระพร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RaisingkidsGodlyways(MP3)/RaisingkidsGodlyways6-Godlyparentsraiseblessedchildren_Thai.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 14 ขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 14 ขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises14-MayGodgivemefaith_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...