Select Page

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 1 เต็มล้นด้วยความเชื่อและชื่นชมยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 เต็มล้นด้วยความเชื่อและชื่นชมยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways1-Fulloffaithandjoy.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 7 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife7-Godofsurplus2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 6 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 พระเจ้าแห่งการเหลือกินเหลือใช้ ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife6-Godofsurplus1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

เสริมสร้างการรับใช้ : 4 เราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 เราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment4-WeareinGodsfamily.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

กุญแจเปิดสวรรค์ : 11 แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 11 แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeysToOpenHeaven(ThaiMP3)/Keystoopenheaven11-SeekingGodsface.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

เสริมสร้างการรับใช้ : 3 เราต้องการพี่น้องในพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 เราต้องการพี่น้องในพระวรกาย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment3-Weneedourbrothren.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...