Select Page
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews8-Godspowertoconqueryourproblems.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 4 ฝึกลูกของท่านให้รักคริสตจักรของพระเจ้า โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 4 ฝึกลูกของท่านให้รักคริสตจักรของพระเจ้า โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 ฝึกลูกของท่านให้รักคริสตจักรของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RaisingkidsGodlyways(MP3)/RaisingkidsGodlyways4-TrainyourchildrentoloveGodschurch.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เสริมสร้างการรับใช้ : 26 อย่านินทาหรือกล่าวร้าย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 26 อย่านินทาหรือกล่าวร้าย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

26 อย่านินทาหรือกล่าวร้าย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/MinistryEnrichment26-Dontgossip.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เสริมสร้างการรับใช้ : 26 อย่านินทาหรือกล่าวร้าย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 25 อยู่ภายใต้ปีกแห่งการปกป้องของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

25 อยู่ภายใต้ปีกแห่งการปกป้องของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/MinistryEnrichment25-UnderHiswings.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 9 ใช่แล้วเราต้องการพระวิญญาณมากขึ้น โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 ใช่แล้วเราต้องการพระวิญญาณมากขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragmentfromHeaven11-Godsexceedingpowertochangeyourlife.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 10 การตอบสนองต่อโรคระบาดและภาวะอันตราย โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 การตอบสนองต่อโรคระบาดและภาวะอันตราย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven10-Ourresponsetothepandemicandperilioustimes.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...