Select Page
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit10-TheHolySpiritisourGuideHelper_Thai.mp3 Download...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 9 “พระบิดา พระองค์ทรงกู้สุขภาพและอวยพรฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 9 “พระบิดา พระองค์ทรงกู้สุขภาพและอวยพรฉัน” http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises9-LordYourestoremyhealthandblessme_Thai.mp3 Download...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews16-GodisyourSourceofeverygoodthing_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 9 ร่างกายหลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 ร่างกายหลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings9-TheResurrectedbody_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เข้าใจการดำเนินชีวิตในคริสตจักร ตอนที่ 11 สามัคคีธรรมในชีวิตคริสเตียนเป็นสื่งจำเป็น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 สามัคคีธรรมในชีวิตคริสเตียนเป็นสื่งจำเป็น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Letusunderstandthechurchlife(Thai-MP3)/Letusunderstandthechurchlife11-ChristianFellowshipisessential_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เข้าใจการดำเนินชีวิตในคริสตจักร ตอนที่ 8 เส้นทางสู่การเกิดผล โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 8 เส้นทางสู่การเกิดผล http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Letusunderstandthechurchlife(Thai-MP3)/Letusunderstandthechurchlife8-Pathwaytofruitfulness.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...