Select Page
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 26 จุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 26 จุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

26 จุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven26-Yourturningpoint.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 10 สามลักษณะของการพิจารณาตัดสินพิพากษาของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 10 สามลักษณะของการพิจารณาตัดสินพิพากษาของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 สามลักษณะของการพิจารณาตัดสินพิพากษาของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings10-3AspectsofJudgments_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 10 สามลักษณะของการพิจารณาตัดสินพิพากษาของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 11 อธิษฐานในพระวิญญาณ: ทางสู่การเจริญฝ่ายวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 11 อธิษฐานในพระวิญญาณ: ทางสู่การเจริญฝ่ายวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit11-PrayingintheSpirit-Awaytospiritualedification.mp3 Download...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 10 สามลักษณะของการพิจารณาตัดสินพิพากษาของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit10-TheHolySpiritisourGuideHelper_Thai.mp3 Download...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 10 สามลักษณะของการพิจารณาตัดสินพิพากษาของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 9 “พระบิดา พระองค์ทรงกู้สุขภาพและอวยพรฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 9 “พระบิดา พระองค์ทรงกู้สุขภาพและอวยพรฉัน” http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises9-LordYourestoremyhealthandblessme_Thai.mp3 Download...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 26 จุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews16-GodisyourSourceofeverygoodthing_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...