Select Page
ไฟแห่งการฟื้นฟู : 4 รับไฟแห่งพระวิญญาณได้อย่างไร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ไฟแห่งการฟื้นฟู : 4 รับไฟแห่งพระวิญญาณได้อย่างไร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 รับไฟแห่งพระวิญญาณได้อย่างไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheFireOfRevival(Thai)/TheFireofRevival4-HowtoreceivetheFireofGod.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ไฟแห่งการฟื้นฟู : 3 การฟื้นฟูคืออะไร ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 การฟื้นฟูคืออะไร ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheFireOfRevival(Thai)/Thefireofrevival3-Whatisrevival2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ไฟแห่งการฟื้นฟู : 2 องค์ประกอบของการฟื้นฟู โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 องค์ประกอบของการฟื้นฟู http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheFireOfRevival(Thai)/Thefireofrevival2-Ingredientsofrevival.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ไฟแห่งการฟื้นฟู : 1 การฟื้นฟูคืออะไร ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 การฟื้นฟูคืออะไร ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheFireOfRevival(Thai)/ThefireofRevival1-Whatisrevival1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...