Select Page
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/Heavywithfavor6-Adoubleportion_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor4-Favorthatcomesthroughconnection.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 5 พระเจ้าประทานความโปรดปรานที่เด่นให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 พระเจ้าประทานความโปรดปรานที่เด่นให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor5-Godmarksyouwithdistinctivefavor_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 3 ตอบสนองต่อความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างถูกต้อง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 ตอบสนองต่อความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างถูกต้อง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor3-CorrectlyrespondingtoGodsFavor.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 6 ความโปรดปรานและพระพรสองเท่า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 2 ขอพระเจ้าเพิ่มพูนพระคุณแก่ฉันมากขึ้นๆ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ขอพระเจ้าเพิ่มพูนพระคุณแก่ฉันมากขึ้นๆ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor2-MayGodgivememoreandmoregrace.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...