Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations50-BeagoodmemberofChristsBody.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 49 เป็นผู้สร้างพระกายของพระคริสต์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

49 เป็นผู้สร้างพระกายของพระคริสต์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations49-BeingaBodybuilder.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 48 ความรักในคริสตจักรท้องถิ่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

48 ความรักในคริสตจักรท้องถิ่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations48-Loveinalocalchurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 47 เป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันตัวในคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

47 เป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันตัวในคริสตจักร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations47-Beingacommittedpartofalocalchurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 46 ทำไมฉันควรผูกพันตัวในคริสตจักรท้องถิ่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

46 ทำไมฉันควรผูกพันตัวในคริสตจักรท้องถิ่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations46-WhyshouldIcommitoalocalchurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 50 เป็นสมาชิกที่ดีของพระวรกาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations45-ThechurchispreciousinGodssight.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...