Select Page
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา | 12 จงมีความสงบสุข โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา | 12 จงมีความสงบสุข โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 จงมีความสงบสุข http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd12-Becalm.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา | 12 จงมีความสงบสุข โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา | 11 จงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 จงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourShepherd11-Begoodshepherds.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 10 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd10-Responsibilitiesofshepherds2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 9 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd9-Responsibilitiesofshepherds1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง ตอนที่สอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง ตอนที่สอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd8-Realshepherds2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 7 ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 7 ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd7-Realshepherds1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...