Select Page
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit14-YourRelationshipwiththeFathertheSontheSpirit_Thai.mp3 Download...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 13 ถวายเกียรติแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 13 ถวายเกียรติแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit13-HonoringtheHolySpirit_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 12 ฉันจะไม่ทำให้พระวิญญาณทรงเสียพระทัย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 12 ฉันจะไม่ทำให้พระวิญญาณทรงเสียพระทัย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit12-IwillnotgrievetheHolySpirit_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 11 อธิษฐานในพระวิญญาณ: ทางสู่การเจริญฝ่ายวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 11 อธิษฐานในพระวิญญาณ: ทางสู่การเจริญฝ่ายวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit11-PrayingintheSpirit-Awaytospiritualedification.mp3 Download...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 10 พระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยและผู้นำทางของเรา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit10-TheHolySpiritisourGuideHelper_Thai.mp3 Download...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 9 พระวิญญาณทรงสอนและสำแดงสิ่งต่างๆ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 9 พระวิญญาณทรงสอนและสำแดงสิ่งต่างๆ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit9-TheHolySpiritteachesusrevealsthingstous_Thai.mp3 Download...