Select Page
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit18-MybestHelperCounselor.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 17 พระวิญญาณนิรันดร์ทรงมีฤทธิ์เดชไม่จำกัด โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 17 พระวิญญาณนิรันดร์ทรงมีฤทธิ์เดชไม่จำกัด http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit17-TheEternalSpiritisomnipotent_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 16 พระวิญญาณทรงอยู่ทุกหนแห่งและทรงรู้ทุกสิ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 16 พระวิญญาณทรงอยู่ทุกหนแห่งและทรงรู้ทุกสิ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit16-TheHolySpiritisomnipresentOmniscient_Thai.mp3 Download...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 15 พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 15 พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit15-TheHolySpiritisyourGod_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 14 ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit14-YourRelationshipwiththeFathertheSontheSpirit_Thai.mp3 Download...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 18 พระผู้ช่วยและที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 13 ถวายเกียรติแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 13 ถวายเกียรติแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit13-HonoringtheHolySpirit_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...