Select Page
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/Shiningexcellentcharacter12-Livebyahigherstandard.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 11 หัวใจที่กว้างขวางของเราแตะหัวใจของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 หัวใจที่กว้างขวางของเราแตะหัวใจของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter11-OurgenerositytouchesGodsheart.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 10 ผลของชีวิตของท่านหอมหวานไหม? โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 ผลของชีวิตของท่านหอมหวานไหม? http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter10-Isthefruitofyouirlifesweet.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 9 พระเจ้าทรงอวยพรผู้ให้เกียรติพระองค์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 พระเจ้าทรงอวยพรผู้ให้เกียรติพระองค์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter9-GodblessesthosewhohonorHim.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 8 มีหัวใจใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อและใจกว้างขวาง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 มีหัวใจใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อและใจกว้างขวาง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter8-Havingabigheartoffaithandgenerosity.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 7 ตอบสนองต่ออคติและการแบ่งชนชั้นอย่างไร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 ตอบสนองต่ออคติและการแบ่งชนชั้นอย่างไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter7-HowtorespondtoprejudiceDiscrimination.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...