Select Page
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 11 ฤทธื์เดชอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 11 ฤทธื์เดชอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของท่าน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 ฤทธื์เดชอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragmentfromHeaven11-Godsexceedingpowertochangeyourlife.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 11 ฤทธื์เดชอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 10 การตอบสนองต่อโรคระบาดและภาวะอันตราย โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 การตอบสนองต่อโรคระบาดและภาวะอันตราย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven10-Ourresponsetothepandemicandperilioustimes.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 11 ฤทธื์เดชอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 9 ใช่แล้วเราต้องการพระวิญญาณมากขึ้น โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 9 ใช่แล้วเราต้องการพระวิญญาณมากขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven9-YesWeneedmoreoftheHolySpirit.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 8 พระเจ้าทำให้ท่านรุ่งเรือง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 8 พระเจ้าทำให้ท่านรุ่งเรือง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven8-Godmakesyouafruitfulland.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนเรื่อง คำหนุนใจจากสวรรค์ : 7 พระโลหิตของพระคริสต์ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 7 พระโลหิตของพระคริสต์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven7-TheBloodoftheLamb.mp3...

คำสอนเรื่อง คำหนุนใจจากสวรรค์ : 6 ให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์และเกิดผล โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 6 ให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์และเกิดผล http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven6-LetusbecomelikeChristandbefruitfu.mp3...