Select Page
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodnews14-EvilspiritsfleewhenJesusshowsup(Thai).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 13 การอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของท่าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 การอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews13-MiracleshappenwhenJesusshowsup.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 12 พระนามแห่งพันธสัญญา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 พระนามแห่งพันธสัญญา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews12-GodsCovenantNames_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 11 ฉันนอนหลับได้อย่างมีสันติสุขทุกคืน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 ฉันนอนหลับได้อย่างมีสันติสุขทุกคืน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews11-Icansleeppeacefullyeverynight.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews10-TheGodofPaybackandRestoration.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews9-Godwillpayyouback.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...