Select Page

คำเทศนา “พระเยซู ช่วยด้วย” มาระโก 10:46-52 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ผู้ที่มาหาพระเยซู พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเขาเลย” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเยซู ช่วยด้วย” มาระโก 10:46-52 รายการวันคริสตมาส วันเสาร์ที่ 22 ธันวาม 2018 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “วางใจ…มีชีวิต” ยอห์น 3:16 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บางคนเป็นเพียงคริสศาสนิกชนเท่านั้น แต่เขาไม่รู้จัก หรือ เข้าใจ ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง เขาคิดไปเองว่ารู้จัก แต่ความจริงแล้ว ในชีวิตของเขาช่างห่างไกลจากชีวิตที่พระเยซูพูดถึงนี้เหลือเกิน” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “วางใจ…มีชีวิต”...

คำเทศนา “พระผู้ช่วยมาอยู่ท่ามกลางเรา” มัทธิว 1: 23 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ท่ามกลางสารพัดความกดดันแห่งชีวิต พระผู้ช่วยของเรามาอยู่ท่ามกล่างเราแล้ว” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระผู้ช่วยมาอยู่ท่ามกลางเรา” มัทธิว 1: 23 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาม 2018 คจ.แห่งการทรงสร้าง เชียงใหม่ ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว   เสียงคำสอน...

คำเทศนา “พระเยซูคริสต์สถิตกับเรา” มัทธิว 1: 18-25โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

” เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขใดๆในโลกนี้ ที่มากไปกว่า การที่มีพระเยซูคริสต์สถิตกับเรา” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเยซูคริสต์สถิตกับเรา” มัทธิว 1: 18-25 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาม 2018 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 29 : “ตัวแทนของพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บุคคลบางคนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ เมื่อเรารักเขาก็เหมือนกำลังรักพระเจ้า เมื่อพยายามทำร้ายเขาก็เหมือนกำลังพยายามต่อสู้พระเจ้า” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 29 : “ตัวแทนของพระเจ้า” (54 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถสังเกต เรียนรู้ ความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าได้ จากคำสั่งของพระองค์” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” (39 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...