Select Page

คำเทศนา “วันแห่งการพิพากษา “ 2คร.5:10 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เพราะ​ว่า​เรา​ทุก​คน​จำเป็น​ต้อง​ปรา​กฏ​ตัว​ต่อ​หน้า​บัล​ลังก์​ของ​พระ​คริสต์ เพื่อ​แต่​ละ​คน​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​สม​กับ​การ​กระ​ทำ​ใน​กาย​นี้ ไม่​ว่า​จะ​ดี​หรือ​ชั่ว” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “วันแห่งการพิพากษา “ 2คร.5:10...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 20 : ความอลังการของความเชื่อ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความเชื่อ คือ การดึงอนาคตมาสู่ปัจจุบัน” “ผู้ใดที่เดินบนเส้นทางนี้จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 20 : ความอลังการของความเชื่อ” ( 30 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 19 : เหยียบย่ำพระบุตร ดูหมิ่นพระโลหิต” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ฮบ. 10:31 “การ​ตก​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​หวาด​กลัว” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 19 : เหยียบย่ำพระบุตร ดูหมิ่นพระโลหิต” ( 20 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 18 : พ้นจากมโนธรรมฟ้องผิด” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตราบใดที่เรายังมีมโนธรรมที่ฟ้องผิด เราไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 18 : พ้นจากมโนธรรมฟ้องผิด ( 26 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “มาคริสตจักรแต่ไม่ยักพบพระเยซู “กจ.8: 9-24 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“มีบางคน มักขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อตัวเขา แต่ตัวเขาเองกลับไม่เคยอธิษฐานเผื่อเรื่องของตนเอง เป็นเหมือนซีโมน ผู้มาคริสตจักรแต่ไม่พบกับพระเยซู” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “มาคริสตจักรแต่ไม่ยักพบพระเยซู “กจ.8: 9-24 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน...

คำเทศนา “คริสเตียนแต่เปลือกนอก” รม. 2:28-29 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“หากคุณกำลังคิดว่า ใครบางคนที่รับใช้พระเจ้า ที่แสดงออกมาให้เห็นว่าเขารักพระเจ้า เขาทุ่มเทในการรับใช้ คนนั้นต้องเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้ามากแน่ๆ บางทีคณอาจกำลังคิดผิดก็ได้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “คริสเตียนแต่เปลือกนอก” รม....