Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 21 : “เมื่อช่างทำอิฐเข้าสู่สงคราม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การลองดีกับพระเจ้า คือ การไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความจริง” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 20 : “พระเจ้าของคุณเล็กเกินไปหรือเปล่า?” ( 11 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 20 : “พระเจ้าของคุณเล็กเกินไปหรือเปล่า?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การลองดีกับพระเจ้า คือ การไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความจริง” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 20 : “พระเจ้าของคุณเล็กเกินไปหรือเปล่า?” ( 11 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 19 : “เจ้าจะไม่เชื่อฟังเราอีกนานเท่าใด?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเจ้า ยังไม่เพียงพออีกหรือ ที่จะทำให้เจ้าไว้วางใจในเรา?.” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 19 : “เจ้าจะไม่เชื่อฟังเราอีกนานเท่าใด?” ( 9 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 18 : “มานา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประขากรของพระองค์ด้วยอาหารจากเบื้องบนไม่ขาดเลย จนกระทั่ง…” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 18 : “มานา” ( 4 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 17 : “40ปี ไม่มีอดตาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงสามารถเลี้ยงดูคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารได้ฉันใด พระองค์ก็ทรงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้ฉันนั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 17 : “40ปี ไม่มีอดตาย” ( 8 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...

คำเทศนา “เปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นพระพร” กจ.16:25-34 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

” พระเจ้าไม่เพียงสามารถหยุดสิ่งร้ายในชีวิตของเรา แต่พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ได้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นพระพร” กจ.16:25-34 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต...