Select Page
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/05_20120301.mp3 Download เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012...
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 04 เป้าประสงค์ของคุณจะสำเร็จได้อย่างไร?

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียง MP3 https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/04_20120223.mp3 Download เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012...
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 03 ต่อสู้เพื่อเป้าประสงค์ชีวิตสำเร็จ

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังแบบ MP3 กด ด้านล่างได้เลยครับ https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/03_20120216.mp3 Download เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง...
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 02 คุณมีเป้าประสงค์ชีวิตในพระเจ้า

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียง MP3  https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/02_20120209.mp3 Download   เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012...
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 01 ยอมจำนนต่อเอกสิทธิ์ของพระเจ้า

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/01_20120202.mp3 Download   เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012 Gracezone...