Select Page
คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา เครดิต : bright...
วีดีโอที่ทุกคนต้องดูก่อนตาย

วีดีโอที่ทุกคนต้องดูก่อนตาย

วีดีโอชุดนี้จัดทำโดย BrightRomance กลุ่มคริสเตียนรุ่นใหม่ที่”รักพระเยซู” ที่เชื่อว่าคําตอบของสังคมไทย คือการดําเนินชีวิตตามนํ้าพระทัยพระเจ้าก็คือ  “การดําเนินชีวิตด้วยความรัก”...
พระเจ้า กับ เฟสบุ๊ค Facebook

พระเจ้า กับ เฟสบุ๊ค Facebook

โครงการ God Bless You พระเจ้าอวยพร เป็นโครงการรณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย...
พระเจ้ามีจริงไหม

พระเจ้ามีจริงไหม

โครงการ God Bless You พระเจ้าอวยพร เป็นโครงการรณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย...